VIKEND KUĆA

P+0

IDEJNI  PROJEKAT

 

LOKACIJA:

Objekat je projektovan kao slobodnostojeci P+0  na datoj gradjevinskoj  parceli. Postavljanje objekta na teren vrsi se u skladu sa Lokacijskom dozvolom,  uzimajuci u obzir i povoljne orijentacije u odnosu na funkcionalno resenje. Slobodan prostor uredjuje se po zelji investitora.

ARHITEKTONSKO RESENJE:

Prema zahtevu investitora i Lokacijskoj dozvoli  , projektovan je stambeni -vikend objekat dim. 4,5x7,0m sa sledecim sadrzajem:

PRIZEMLJE

PARCELA:   9341 m2

Sve prostorije su projektovane u skladu sa funkci onalnim i prostornim zahtevima buducih   korisnika,   medjusobno su povezane sa adekvatnim komunikacionim  prolazima,tako da cine zajednicku celinu.

 


KONSTRUKCIJA

Objekat je projektovan sa masivnim konstruktivnim zidovima od giter  blokova  (opeke) debljine 20cm zidani u produznom malteru 1:3:9.Zidovi su u medjusobnom sklopu sa armirano-betonskim seizmickim stubovima i serklazima, radi odgovarajuceg seizmickog obezbedjenja, cime je postignuta seizmicka i staticka stabilnost objekta.

Temelji su trakasti, ili temelji samci (zavisno od usvojenog konstruktivnog sistema), od armiranog  betona, dimenzija prema statickom proracunu MB 20, sa A.B.  serklazima kao horizontalnim ukrucenjem. 

Krovna konstrukcija je drvena pokrivena crepom.

Tavanica prizemlja je drvo.

SPOLJNA OBRADA

Zidovi sokla oblazu se kamenim plocama d=4 cm, Zidovi prizemlja i potkrovlja oblazu se drvetom.

Prilazi, staze i trotoari oko objekta predvidjeni  su od nabijenog betona. Svi prozorski banci, ivice, uvale, strehe... oblazu se pocinkovanim limom d=0,55mm.

Objekat je pokriven sindrom (crep), po izboru investitora.

UNUTRASNJA OBRADA

Svi unutrasnji zidovi malterisani su krecnim malterom i boje jupolom, osim na mestima gde je to naznaceno projektom.

U svim stambenim prostorijama predvidjen je drveni pod  ili ker. plocica, zavisno od namene prostora.