CENTRALNI OBJEKAT - POSLOVNO STAMBENI

Su+P+Pk

IDEJNI  PROJEKAT

 

            LOKACIJA:

Objekat je projektovan kao slobodnostojeći Su+P+Pk  na datoj građevinskoj  parceli. Postavljanje objekta na teren vrši se u skladu sa Lokacijskom dozvolom,  uzimajuci u obzir i povoljne orijentacije u odnosu na funkcionalno resenje.

ARHITEKTONSKO REŠENJE

 

Prema zahtevu potencijalnog investitora i Lokacijskoj dozvoli, projektovan je stambeni -CENTRALNI  objekat dim. 15x15m sa sledećim sadržajem:

 

SUTEREN

PRIZEMLJE

POTKROVLJE

PARCELA:   9341 m2

 
 

Sve prostorije su projektovane u skladu sa funkcionalnim i prostornim zahtevima budućih   korisnika,   medjusobno su povezane sa adekvatnim komunikacionim  prolazima,tako da čine zajedničku celinu.

 

 KONSTRUKCIJA

Objekat je projektovan sa masivnim konstruktivnim zidovima od giter  blokova  (opeke) debljine 20-30cm zidani u produžnom malteru 1:3:9.

Zidovi su u medjusobnom sklopu sa armirano-betonskim seizmičkim stubovima i serklazima, radi odgovarajuceg seizmičkog obezbedjenja, cime je postignuta seizmicka i statička stabilnost objekta.

Temelji su trakasti, ili temelji samci (zavisno od usvojenog konstruktivnog sistema), od armiranog  betona, dimenzija prema statičkom proračunu MB 20, sa A.B.  serklažima kao horizontalnim ukrućenjem. 

Krovna konstrukcija je četvorovodna  pokrivena crepom.

Tavanica potkrovlja  je drvo.

 SPOLJNA OBRADA

 Zidovi sokla oblažu se kamenim pločama d=4 cm, Zidovi prizemlja i potkrovlja oblažu se drvetom.

Prilazi, staze i trotoari oko objekta predvidjeni  su od nabijenog betona. Svi prozorski banci, ivice, uvale, strehe, oblažu se pocinkovanim limom d=0,55mm.

Objekat je pokriven crepom.

UNUTRAŠNJA OBRADA

 Svi unutrašnji zidovi malterisani su krečnim malterom i boje jupolom, osim na mestima gde je to naznačeno projektom.

U svim stambenim prostorijama predvidjen je drveni pod  ili ker. pločica, zavisno od namene prostora.