Dono Di Dio je predivan deo Nacionalnog Parka Tara jedinstven apartmanski kompleks namenjen izgradnji sportsko-rekreacionih i spa sadržaja.

Zona 1 - Centralna funkcija

   U okviru zone 1 ''Centralna funkcija'' predviđa se izgradnja centralnog objekta koji sadrži restoran, teretanu i druge prateće sadržaje, dimenzija u okviru mera 15,00 h 15,00m, spratnosti Su + Pr + Pk (suteren, prizemlјe i potkrovlјe). Površina pod objektom iznosi 225 m².

 Zona 2 - Apartmansko-pansionsko stanovanje

    Apartmansko-pansionsko stanovanje predstavlјa zonu u kojoj je predviđena gradnja smeštajnih kapaciteta – turističkih apartmana, tipa brvnara u etnostilu (tip 1 i 2), maksimalne spratnosti P + Pk, sa mogućnošću izgradnje suterena. Arhitektonski izgled objekata je u skladu sa lokalnom tradicionalnom arhitekturom. U obradi spolјne fasade predviđa se upotreba adekvatnih boja, bez upotrebe prirodnog betona. Celokupna krovna konstrukcija se obrađuje u istom materijalu – drvena pokrivena šindrom.

 

Planirano je maks. 7 brvnara tipa 1, dimenzija u okviru mera 8,50 h 7,00m i maks. 6 brvnara tipa 2, dimenzija u okviru mera 7,50 h 4,50m.

Površina pod objektima u zoni 2 iznosi 619 m².

 Zona 3 – Sport i rekreacija

  U ovoj zoni predviđena su dva sportska terena, jedan za tenis, dimenzija 36,00 x 16,00m i drugi za košarku, dimenzija 36,00 x 16,00m. Ukupna površina pod namenom predviđenom za sportske terene iznosi 15 ari i 80,31 m2.

 

Objekte graditi u skladu sa standardima i normativima za ovu vrstu objekata, primereno ambijentu i uslovima zaštićenog prirodnog dobra.